187
فرمانداری خمیر - دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر