187
فرمانداری خمیر - دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر