187
فرمانداری خمیر - اداره کل امور اداری و مالی
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر